Bedrijfskrediet wordt door bank opgezegd

Bank zegt je bedrijfskrediet op. Alles. Oeffff, het zal je maar gebeuren. En ja…. dat kan een bank doen.  Krijg je meteen de vraag om je rekening courant aan te zuiveren en ook je lening(en) direct terug te betalen. Zo wordt de stekker uit je bedrijf getrokken. En was dit nu te voorkomen? En nog veel belangrijker wat te doen?

 

 

 

Bedrijfskrediet wordt door bank opgezegd

Soms zit er een opzegtermijn in maar meestal is het dusdanig geformuleerd dat het direct opeisbaar is, kortom METEEN terugbetalen, waarbij alle zekerheden/borstellingen die je hebt afgegeven direct kunnen worden uitgewonnen. Naast het gedoe wat je krijgt moet je ook omzien naar een andere bank en daar een rekening gaan openen en de financiering opnieuw regelen.
Ook kan het gebeuren dat de bank plotseling extra zekerheden vraagt. Je moet dan ergens kapitaal/goederen met waarde etc hebben liggen om dat als onderpand te kunnen aanbieden. Ook dat levert gedoe op. Al met al geen leuke gebeurtenissen.

In essentie is er weinig aan te willen want de bank staat in zijn recht. Neemt niet weg dat de bank wel een zorgplicht heeft. Daarnaast kan je direct bezwaar maken tegen deze onverwachte gang van zaken. Wil of kan je het juridische gevecht met de bank niet aan zou je ook, in samenwerking met je accountant, een aflossingsregeling kunnen voorstellen. Je moet dan wel  voldoende financiële ruimte hebben om een strak financieel plan te kunnen aanbieden. Weet in ieder geval dat een redelijke aflossingstermijn in de rechtspraak bij een rechtmatige opzegging van het krediet 3 maanden is.

 

Verdrag van Basel III

Door de economische crisis en de invoering van het Verdrag van Basel III zijn banken kritischer gaan kijken naar de uitstaande kredieten. Banken zijn hierdoor gedwongen om hun eigen balans onder de loep te nemen, lees verstevigen van hun eigen financiële positie en afgedekte risico’s op hun kredietportefeuille.  In 2009 heeft het Gerechtshof te Arnhem  in de zaak Rabobank/Aarding negen indicatoren vastgesteld, aan de hand waarvan de rechtsgeldigheid van de opzegging van het krediet zal moeten worden getoetst.

De negen Indicatoren:

  1. de duur, de mate van exclusiviteit, de omvang en ingewikkeldheid als ook het verloop van de kredietrelatie;
  2. een aanmerkelijke afname van de kredietwaardigheid en/of aanmerkelijke toename van het bancaire kredietrisico, waarbij vooral de dekking in de vorm van zekerheden van belang is;
  3. het gedrag en de betrouwbaarheid van de kredietnemer;
  4. of en in welke mate de kredietnemer toerekenbaar tekort is geschoten;
  5. de overlevingskans van de onderneming van de kredietnemer (inclusief eventuele doorstart of reorganisatie);
  6. welke termijn de kredietnemer van de financier krijgt om alternatieve financiering te verkrijgen en de ernst van de problemen voor de kredietnemer indien deze de financiering niet op korte termijn elders kan onderbrengen;
  7. de wijze van besluitvorming van de financier in de periode voorafgaande aan de opzegging (waaronder het overleg met de kredietnemer);
  8. de door de financier gewekte verwachtingen, waaronder toelating van overschrijding van de toegestane kredietlimiet;
  9. andere maatschappelijke belangen (zeer divers! bijvoorbeeld werkgelegenheid).

 

Opzegging krediet en toch krediet houden?!

Wat leert ons het arrest van de Hoge Raad inzake een in stand gehouden arrest van Gerechtshof Den Bosch betreffende de Rabobank Eindhoven en haar kredietnemer (uiteindelijk gefailleerd) versus de curator?
Kort samengevat:
Rabobank zegt krediet op
Rabobank blijft echter krediet verstrekken en wel onder het stellen van extra zekerheden
Kredietnemer gaat nieuwe schulden aan bij leveranciers,  kan echter haar financiële verplichtingen toch niet meer nakomen en failleert.

Curator voert aan dat de Rabobank onrechtmatig heeft gehandeld jegens de (overige) schuldeisers door het wekken van de schijn van kredietwaardigheid.Rabobank had er beter aan gedaan de kredietovereenkomst finaal op te zeggen en ook te stoppen met de (verdere) financiering. Banken hebben een zorgplicht, de Algemene Bankvoorwaarden, die doorgaans van toepassing zijn op de relatie tussen financier en kredietnemer, geven deze verplichting ook weer.
Deze zorgplicht van de bank is in het bijzonder van toepassing bij opzegging van de kredietovereenkomst en kredietrelatie en ook kan zij een rol spelen als het betreft het wekken van de schijn van kredietwaardigheid.
De Hoge Raad concludeert dat rechtsklachten van de curator feitelijke grondslag missen (geen cassatie) en niet nauwkeurig en welbepaald genoeg zijn.
Kortom:
De Rabobank handelde niet onrechtmatig door het krediet te continueren onder nadere voorwaarden. Het verweer van de curator slaagde niet, derhalve had de Rabobank niet de verplichting om de opzegging te effectueren, daar zij voldoende redenen had om hiertoe niet over te gaan. Belangrijk daarbij waren enkele (winst)prognoses die door de kredietnemer naar voren werden gebracht en met de Rabobank waren gedeeld.

DUS:

Indien er weldegelijk mogelijkheden zijn om verdere omzet te generen en de bank daarbij volledig en juist wordt geïnformeerd, kan de bank toch besluiten om het krediet “te laten leven”ondanks de formele opzegging. Echter de zorgplicht en daarmee het risico schadeplichtig te zijn blijft voor de bank een risico.

 

Halvering rekening courant krediet

Soms wordt ook plotselinge een halvering van je rekening courant krediet gecommuniceerd. Een bank is hier niet zomaar toe gerechtigd. Het is echter wel een zeer effectieve manier om jouw het leven goed zuur te maken. Een bank wil je op deze manier dwingen om tot een, veelal ongunstigere, herfinanciering te komen. Indien je geconfronteerd wordt met een (plotselinge) verlaging van je kredietruimte adviseer ik je schriftelijk bezwaar te maken.  Mail mij voor een gratis bezwaarschrift. Weet wel dat een Rekening Courant een duurovereenkomst betreft en een bank onder omstandigheden, en in redelijkheid en billijkheid,  weldegelijk kan opzeggen.

 

Hoe nu met de bank omgaan?

Iedereen kent wel de verhalen van die ondernemer die netjes en tijdig de bank informeerde met die informatie aangaande de kredietwaardigheid van zijn onderneming en dan toch geknipt en geschoren werd. Of  heb je een klein krediet ben je de Sjaak,  en gaat het om miljoenen wordt je ontvangen met een sigaar en de rode loper. Of dat een ondernemer door een omzettoename (getekend contract) en nieuwe ontwikkeling een kleine liquiditeitskrapte zag ontstaan, waarbij ze 3/4 zelf deed financieren en de bank vroeg om 1/4 deel voor een aantal maanden te overbruggen. Hij kreeg het niet en een 20 jarige bankrelatie was zo ten einde bij deze ondernemer.

En wat is nu wijsheid? Dat hangt echt van de situatie af. Maar bekijk het wel positief doch  kritisch voordat je dingen gaat communiceren. En wat ga je dan communiceren want het blijft een dun lijntje, leert ook dit verhaal.
In ieder geval uitdrukkelijk bezwaar maken tegen de opzegging van je bank. Kijk of je bij minimaal 2 banken een herfinanciering kunt arrangeren. Slaagt die herfinanciering niet kan je, wel tijdig, een kort geding aanspannen. Je dwingt dan de bank om de kredietrelatie voort te zetten.

 

Opzeggen en zorgplicht

Over het opzeggen en zorgplicht een  uitspraak die onderstreept dat kredietgevers weliswaar bij een onvoldoende nakoming van de contractuele INFORMATIEPLICHT  over de eigen financiële positie van kredietnemer mag opzeggen, echter ook dat kredietgever na een rechtmatige opzegging, niet direct tot actie kan overgaan (zorgplicht telt hier)  en een redelijke termijn moet aanhouden zodat kredietnemer kans krijgt voor een vervangende garantiefaciliteit te zorgen.

Dit is een interessante uitspraak voor ondernemers, zelfs als de opzegging niet onrechtmatig is,  kan door een rechter rekening worden gehouden met de huidige economische situatie en heeft een kredietgever dus ook na de opzegging een zorgplicht naar de kredietnemer toe.

Je ziet in de jurisprudentie daarmee dan ook meer en meer uitspraken waarbij banken stevig worden teruggefloten. Leert ook weer deze uitspraak.
Ik kreeg laatst de vraag hoe betrouwbaar (financieel) Banken nu nog zijn. Mijn Advies: Altijd kijken (dus niet praten) met een open blik en nooit alles op 1 paard zetten.

 

Wil je meer weten?

Bel ( 0877-843652) of  mail ( office@adeorbedrijfsadvies.nl ) direct voor een eerste gratis spreekuur afspraak.

Adeor Bedrijfsadvies

 

Share