Wel of geen BV als rechtsvorm?

Wel of geen BV als rechtsvorm? Het zal altijd een vraagstuk zijn waarbij de persoonlijke omstandigheden, vooruitzichten en risico’s mee zullen wegen in de besluitvorming. Denk hierbij aan ondernemers risico, opgebouwd privé vermogen, en ook opgebouwd compensabel verlies uit het verleden in de BV.

 

Wel of geen BV als rechtsvorm?

In dit artikel: “Fiscale neutraliteit tussen rechtsvormen ver te zoeken” worden aspecten in een goed daglicht weergegeven.

Duidelijk wordt uitgelegd wat de impact is als de partner wel of niet meewerkt.  Wat ook goed wordt uitgelegd: ” Anders dan vaak wordt beweerd is de bv bij een hogere winst fiscaal minder interessant dan het IB-ondernemerschap”. Kortom, oude wetmatigheden zijn niet meer van toepassing.

 

Ben je starende ondernemer of ben je al ondernemer die uit zwaar weer is gekomen?

In de te maken afweging horen onderstaande motieven thuis:

  • juridisch
  • fiscaal
  • persoonlijk
  • verandering in wet- en regelgeving

 

 

Roept dit vragen bij je op?

Bel ( 0877-843652) of  mail ( office@adeorbedrijfsadvies.nl ) direct voor een eerste gratis spreekuur afspraak.

 

 

De turbo liquidatie en de risico’s

Schaak en faillissement

Laatst werd mij door een advocaat verweten dat ik in plaats van een faillissementsaanvraag beter voor de turbo-liquidatie had gekozen.  De turbo-liquidatie is een snelle manier om een B.V., stichting of andere vennootschap te ontbinden / liquideren. Bij een turboliquidatie besluit de algemene vergadering (van aandeelhouders) tot ontbinding van de vennootschap. Door het besluit houdt de B.V., stichting of andere vennootschap op te bestaan. Vervolgens dient via een formulier van de Kamer van Koophandel de ontbinding te worden ingeschreven in het Handelsregister.

In deze case waren de werkmaatschappij en holding opgehouden te betalen en  geen directe assets meer aanwezig. De aandelen van de werkmaatschappij waren voor 50% van een andere partij. Die partij heeft schriftelijk vastgelegd en gezamenlijk getekend dat partij de resterende aandelen zou overnemen. Het afgesproken bedrag hiervoor bedroeg €50.000,-.

Door een grote privé schuld van client was WSNP een optie, die echter niet kon slagen omdat client nog aandelen vd holding bezat, en dus ook 50% aandelen van de werkmaatschappij.

Client kon dus niet vooruit of achteruit en vroeg advies.
Door de holding te laten failleren middels een normale faillissementsaanvraag kwamen de aandelen van de werkmaatschappij in handen van de curator. De curator kreeg hiermee de mogelijkheid om te overweging of hij partij ging vragen/eisen de overeenkomst na te gaan komen. Kortom een bate dus.

En daar ligt dan ook direct de crux:  het aanwezig zijn van een (potentiële) bate. Het is inmiddels vaste jurisprudentie dat het turbo-liquideren van een vennootschap onrechtmatig kan zijn tegenover de schuldeisers van die vennootschap, indien de vennootschap ten tijde van de turbo-liquidatie nog over een bate beschikt.

Note:
Andere redenen dan het bestaan van een bate, hoe belangrijk ook, kunnen niet leiden tot heropening van de vereffening of faillietverklaring van de ontbonden rechtspersoon. Dit komt voort uit het feit dat de vereffening en de faillietverklaring uiteindelijk tot doel hebben het vermogen van de rechtspersoon te vereffenen.

 

De turbo liquidatie en de risico’s

In een andere case betrof het een holding en werkmaatschappij met een negatieve rekening courant verhouding en daarnaast een grote loonbelasting schuld.
Ook hier lijkt het eenvoudig om voor een turbo-liquidatie te kiezen. Echter kan een curator alsnog betogen dat bestuurlijke aansprakelijkheid aantoonbaar is en dat bij de dga gaan vorderen. Daarnaast waren er nog bekende schulden. In een arrest was het Hof  echter van oordeel dat het toepassen van de turbo liquidatie niet toegestaan was, omdat er nog wel bekende schulden aanwezig waren. De bestuurder, aandeelhouder en een zustervennootschap hebben door gebruik te maken van de turbo liquidatie onrechtmatig gehandeld en zijn persoonlijk aansprakelijk op grond van bestuurdersaansprakelijkheid!

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat bestuurdersaansprakelijkheid bij een rechtspersoon die is opgehouden te bestaan (en waar van het bestaan van andere baten niet is gebleken), slechts aan de orde kan komen, als de vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid zélf als bate kan worden beschouwd. Pas als dat het geval is, kan de heropening en/of het faillissement van de ontbonden rechtspersoon alsnog worden uitgesproken. Kortom: de dga wordt alsnog voor het gehele faillissement aangesproken.

Als een curator niet uit de boedel betaald kan worden voor zijn werkzaamheden en de bestuurder heeft dat bij de aanvraag kunnen/moeten weten dan zal er vol aan gebruik worden gemaakt van de bestuurdersaansprakelijkheid. Een aanwijzing dat er misbruik van recht is gemaakt werkt dan als een hefboom.
Als er bij vereffening in eigen beheer, schulden in de BV overblijven (deficitaire vereffening) loopt men natuurlijk altijd kans dat een aantal crediteuren bij elkaar kruipen en alsnog een faillissement en aanspraak op bestuurdersaansprakelijkheid proberen eruit te slepen. Zo iets kan jaren later gebeuren. Volgens geldt dezelfde verjaringstermijn als op handelsvorderingen gerekend vanaf het moment van deponeren van de vereffeningsrekening bij de KvK.

Het blijft wikken en wegen, waarbij de specifieke omstandigheden uiteindelijk de richting bepalen.

 

Roept dit vragen bij je op?

Bel ( 0877-843652) of  mail ( office@adeorbedrijfsadvies.nl ) direct voor een eerste gratis spreekuur afspraak.

 

Adeor Bedrijfsadvies

Voorbeelden van bestuurlijke aansprakelijkheid

SchadebeperkingDenk nou niet dat zal mij niet overkomen, want vanuit een negatieve spiraal, slechte liquiditeit en omzet druk gaat een balletje (meestal onverwachts) vanzelf rollen. De curator zit niet stil, zal een rechtsgang niet schuwen en middels een proces zijn gelijk trachten te krijgen.Voorbeelden van bestuurlijke aansprakelijkheid zijn er in overvloed ook met jurisprudentie.

 

[Lees meer…]

Bestuurder aansprakelijk bij selectieve betaling schuldeisers

 

Wat leert ons deze uitspraak weer?
Bij  te  maken keuzes tijdens, of net voor faillissement, gelden altijd mitsen en maren.
Het gelijkheidsbeginsel van crediteuren kan anders uitpakken afhankelijk van diverse omstandigheden.
Ga daarbij primair nooit uit van je eigenbelang, zodat men achteraf niet op de blaren zit (Lees Curator vordert zijn gelijk via rechter terug).

 

 

 

Alweer bestuurlijke aansprakelijkheid

Schadebeperking bij bestuurlijke aansprakelijkheidAlweer bestuurlijke aansprakelijkheid. In een eerder blog schreef ik al over de curator en het fenomeen bestuurlijke aansprakelijkheid. Door de huidige tijdsgeest zie je een verschuiving in de rechtspraak. Ook rechters zoeken steeds meer de grenzen op van het aansprakelijk stellen van natuurlijke personen die beleidsbepalers (lees: directeur en/of groot aandeelhouder, afgekort DGA) zijn van rechtspersonen.
Wat is nu het geval?

 

[Lees meer…]

Jacht Fiscus op stamrecht BV

Jacht fiscus op stamrecht BVJacht Fiscus op stamrecht BV. Waarom hiervoor aandacht? Veel zzpers hebben, door de huidige economie, (pensioen)geld ontrokken uit hun (stamrecht) BV. Nu de Fiscus dit ook heeft geconstateerd zal daarop hun focus liggen, leert dit artikel van fiscaal adviseur Mr. Barbara Rijskamp. Onderzoek wat jouw situatie nu is en tref je maatregelen!

 

 

 

 

Jacht Fiscus op stamrecht BV

[Lees meer…]

Wat weet jij nu echt van bestuurlijke aansprakelijkheid?

Schadebeperking Onderstaande informatie leert, dat de curator bestuurlijke aansprakelijkheid nauwgezet onderzoekt EN aan de hand van een rechterlijke uitspraak vaststelt. En terecht, want Direkteur Groot Aandeelhouder (DGA) zijn is geen vrijbrief om maar allerlei dingen ten gunste van je eigen bankrekening te ondernemen. Dat mag best grijs zijn, maar blijf dan wel aan de goede kant. Anders heb je zo het domino-effect op je dak.

Hulp van Adeor Bedrijfsadvies

 

[Lees meer…]

Faillissement zomaar laten gebeuren?

In een eerder blog schreef ik over vragen die een ondernemer moet stellen. Zo ook dat het hebben van een Ondernemersplan. En natuurlijk moet een ondernemer vaardigheden hebben, en dat is meer dan menigeen denkt.

 

 

Risico’s nemen
Ondernemen is risco nemen, maar als je je huiswerk goed doet en durft te varen op je gevoel en de juiste signalen uit de markt kan je dat risico spook wel degelijk verkleinen. Desalniettemin kan een faillissement IEDEREEN overkomen en moet je daar dan zomaar in meegaan?

[Lees meer…]

Curator en failliet: Zo moet het dus niet…. Paulianeus handelen!

Naast mijn geplande blog toch even een  artikel onder de aandacht brengen.

http://wijlimburg.nl/item/bankroete-ondernemer-gedagvaard-wegens-verduistering-Anbsp24000-daags-voor-faillissement-/16507/nieuwsbrief

De strekking van het verhaal lijkt mij wel duidelijk.
Zo verspeel je elk krediet of mogelijkheid om goed in gesprek te komen.

De curator heeft de wettelijke bevoegdheid IEDERE transactie en contract (benadelingshandelingen) conform art. 42 te vernietigen en wel maximaal 1 jaar voor de insolventiestaatverklaring (art. 43).

Roept dit vragen bij je op?

Bel ( 0877-843652) of  mail ( office@adeorbedrijfsadvies.nl ) direct voor een eerste gratis spreekuur afspraak.

 

Adeor Bedrijfsadvies


Faillissement: Een eerste inventarisatie (I)

 

Door de jaren heen is er veel studie (empirisch) verricht naar het fenomeen faillissement. Zonder nu compleet te willen zijn, vallen een aantal punten steeds weer opnieuw op.