De turbo liquidatie en de risico’s

Schaak en faillissement

Laatst werd mij door een advocaat verweten dat ik in plaats van een faillissementsaanvraag beter voor de turbo-liquidatie had gekozen.  De turbo-liquidatie is een snelle manier om een B.V., stichting of andere vennootschap te ontbinden / liquideren. Bij een turboliquidatie besluit de algemene vergadering (van aandeelhouders) tot ontbinding van de vennootschap. Door het besluit houdt de B.V., stichting of andere vennootschap op te bestaan. Vervolgens dient via een formulier van de Kamer van Koophandel de ontbinding te worden ingeschreven in het Handelsregister.

In deze case waren de werkmaatschappij en holding opgehouden te betalen en  geen directe assets meer aanwezig. De aandelen van de werkmaatschappij waren voor 50% van een andere partij. Die partij heeft schriftelijk vastgelegd en gezamenlijk getekend dat partij de resterende aandelen zou overnemen. Het afgesproken bedrag hiervoor bedroeg €50.000,-.

Door een grote privé schuld van client was WSNP een optie, die echter niet kon slagen omdat client nog aandelen vd holding bezat, en dus ook 50% aandelen van de werkmaatschappij.

Client kon dus niet vooruit of achteruit en vroeg advies.
Door de holding te laten failleren middels een normale faillissementsaanvraag kwamen de aandelen van de werkmaatschappij in handen van de curator. De curator kreeg hiermee de mogelijkheid om te overweging of hij partij ging vragen/eisen de overeenkomst na te gaan komen. Kortom een bate dus.

En daar ligt dan ook direct de crux:  het aanwezig zijn van een (potentiële) bate. Het is inmiddels vaste jurisprudentie dat het turbo-liquideren van een vennootschap onrechtmatig kan zijn tegenover de schuldeisers van die vennootschap, indien de vennootschap ten tijde van de turbo-liquidatie nog over een bate beschikt.

Note:
Andere redenen dan het bestaan van een bate, hoe belangrijk ook, kunnen niet leiden tot heropening van de vereffening of faillietverklaring van de ontbonden rechtspersoon. Dit komt voort uit het feit dat de vereffening en de faillietverklaring uiteindelijk tot doel hebben het vermogen van de rechtspersoon te vereffenen.

 

De turbo liquidatie en de risico’s

In een andere case betrof het een holding en werkmaatschappij met een negatieve rekening courant verhouding en daarnaast een grote loonbelasting schuld.
Ook hier lijkt het eenvoudig om voor een turbo-liquidatie te kiezen. Echter kan een curator alsnog betogen dat bestuurlijke aansprakelijkheid aantoonbaar is en dat bij de dga gaan vorderen. Daarnaast waren er nog bekende schulden. In een arrest was het Hof  echter van oordeel dat het toepassen van de turbo liquidatie niet toegestaan was, omdat er nog wel bekende schulden aanwezig waren. De bestuurder, aandeelhouder en een zustervennootschap hebben door gebruik te maken van de turbo liquidatie onrechtmatig gehandeld en zijn persoonlijk aansprakelijk op grond van bestuurdersaansprakelijkheid!

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat bestuurdersaansprakelijkheid bij een rechtspersoon die is opgehouden te bestaan (en waar van het bestaan van andere baten niet is gebleken), slechts aan de orde kan komen, als de vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid zélf als bate kan worden beschouwd. Pas als dat het geval is, kan de heropening en/of het faillissement van de ontbonden rechtspersoon alsnog worden uitgesproken. Kortom: de dga wordt alsnog voor het gehele faillissement aangesproken.

Als een curator niet uit de boedel betaald kan worden voor zijn werkzaamheden en de bestuurder heeft dat bij de aanvraag kunnen/moeten weten dan zal er vol aan gebruik worden gemaakt van de bestuurdersaansprakelijkheid. Een aanwijzing dat er misbruik van recht is gemaakt werkt dan als een hefboom.
Als er bij vereffening in eigen beheer, schulden in de BV overblijven (deficitaire vereffening) loopt men natuurlijk altijd kans dat een aantal crediteuren bij elkaar kruipen en alsnog een faillissement en aanspraak op bestuurdersaansprakelijkheid proberen eruit te slepen. Zo iets kan jaren later gebeuren. Volgens geldt dezelfde verjaringstermijn als op handelsvorderingen gerekend vanaf het moment van deponeren van de vereffeningsrekening bij de KvK.

Het blijft wikken en wegen, waarbij de specifieke omstandigheden uiteindelijk de richting bepalen.

 

Roept dit vragen bij je op?

Bel ( 0877-843652) of  mail ( office@adeorbedrijfsadvies.nl ) direct voor een eerste gratis spreekuur afspraak.

 

Adeor Bedrijfsadvies

De gevolgen van een dreigend faillissement

 

De gevolgen van een dreigend faillissement kent dan vaak zijn eigen leven. Je komt met het bedrijf in roerige (financiële) tijden terecht. Je zet op kosten- en omzet gebied ALLE zeilen bij. Toch gaat de financiële positie van het bedrijf meer en meer achteruit en stapelen problemen zich op.

[Lees meer…]

Jacht Fiscus op stamrecht BV

Jacht fiscus op stamrecht BVJacht Fiscus op stamrecht BV. Waarom hiervoor aandacht? Veel zzpers hebben, door de huidige economie, (pensioen)geld ontrokken uit hun (stamrecht) BV. Nu de Fiscus dit ook heeft geconstateerd zal daarop hun focus liggen, leert dit artikel van fiscaal adviseur Mr. Barbara Rijskamp. Onderzoek wat jouw situatie nu is en tref je maatregelen!

 

 

 

 

Jacht Fiscus op stamrecht BV

[Lees meer…]

Wat weet jij nu echt van bestuurlijke aansprakelijkheid?

Schadebeperking Onderstaande informatie leert, dat de curator bestuurlijke aansprakelijkheid nauwgezet onderzoekt EN aan de hand van een rechterlijke uitspraak vaststelt. En terecht, want Direkteur Groot Aandeelhouder (DGA) zijn is geen vrijbrief om maar allerlei dingen ten gunste van je eigen bankrekening te ondernemen. Dat mag best grijs zijn, maar blijf dan wel aan de goede kant. Anders heb je zo het domino-effect op je dak.

Hulp van Adeor Bedrijfsadvies

 

[Lees meer…]

Benadeling vlak voor faillissement

Benadeling vlak voor faillissementReinaert de vos is een heel sluw en gemeen dier. ‘Wie niet sterk is, moet slim zijn’ zou zijn motto kunnen zijn. Maar hij doet zijn naam geen eer aan: Reinaert is niet rein van aard. Hij kent zijn eigen grenzen niet, heeft veel zelfvertrouwen, is gewetenloos, vindingrijk en haalt ongelooflijk veel streken uit.

Ondanks alle ellende die hij de andere dieren bezorgt, dwingt hij toch bewondering af. Hij slaagt er namelijk uitermate goed in om de andere dieren op hun waarde te schatten. En dat komt Reinaert goed uit…

Hij maakt gebruik van de zwakheden van zijn tegenstanders door in te spelen op hun hebzucht, gulzigheid en vraatzucht.
Gaat al een belletje rinkelen en herken je de analogie?

[Lees meer…]

Doorstart na faillissement

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: Je kunt maar 1x doorstarten na faillissement. Niet 2 keer of 3 keer, EEN keer. Een succesvolle aanpak hiervoor vindt plaats aan het begin: Dus een goede voorbereiding: Financieel, Fiscaal, Juridisch, Bedrijfsmatig.
Daarnaast is het belangrijk duidelijk te communiceren met alle partijen. Zo ook belangen, draagvlak en neuzen dezelfde kant op hebben zijn cruciaal. Om dat te realiseren moet er een doortimmerd, spijkerhard financieel bedrijfsplan zijn.

Naast de huidige status van het bedrijf zijn de curator,  Rechter-Commissaris, leveranciers, klanten, financiers belangrijke spelers om de doorstart succesvol te krijgen. Dat brengt ook hoeveelheid afhankelijkheid en macht   tijdens het onderhandelingsproces met zich mee. Allemaal factoren die goed bespeeld moeten worden, zie ook mijn Schaakblog.
[Lees meer…]

Onverschuldigde betaling en faillissement

Een onverschuldigde betaling wordt als volgt omschreven: De wet spreekt over onverschuldigde betaling (art. 6:203 e.v. BW) als zonder rechtsgrond een goed aan een ander is gegeven. In dat geval kan het goed worden teruggevorderd. Wie bij voorbeeld een schuld aflost terwijl hij de schuld al eerder heeft afgelost, kan het te veel betaalde terugvorderen als hij zijn vergissing ontdekt.

In goed Nederlands: Wanneer iemand die iets ontvangen heeft dat hem of haar niet verschuldigd is of toebehoort, dient deze dit terug te geven aan degene van wie het ontvangen werd.

Waarom stip ik dit aan?
[Lees meer…]

Faillissement zomaar laten gebeuren?

In een eerder blog schreef ik over vragen die een ondernemer moet stellen. Zo ook dat het hebben van een Ondernemersplan. En natuurlijk moet een ondernemer vaardigheden hebben, en dat is meer dan menigeen denkt.

 

 

Risico’s nemen
Ondernemen is risco nemen, maar als je je huiswerk goed doet en durft te varen op je gevoel en de juiste signalen uit de markt kan je dat risico spook wel degelijk verkleinen. Desalniettemin kan een faillissement IEDEREEN overkomen en moet je daar dan zomaar in meegaan?

[Lees meer…]

Voorkom dreigend faillissement ook Annemarie van Gaal denkt zo

laat je niet bijtenIk had een leuke email wisseling met Annemarie over de achterkant van het ondernemen.
Waarbij iedereen praat altijd over de voorkant (de glitter) en schaduw (de stress/problemen) van ondernemerschap, maar nooit over de achterkant, lees serieuze financiële problemen, faillissement (dreiging) en de impact ook in privé. En hoe je nou moet denken, handelen en jezelf opstellen per situatie met als doel eruit komen, of schade beperken etc.  Juist door bewust te weten hoe faillissementen zijn ontstaan kan er wel geanticipeerd worden onder het motto wat je nu weet kan je niet (meer) negeren. Kortom: Voorkom dreigend faillissement ook Annemarie van Gaal denkt zo.

Curator en failliet: Zo moet het dus niet…. Paulianeus handelen!

Naast mijn geplande blog toch even een  artikel onder de aandacht brengen.

http://wijlimburg.nl/item/bankroete-ondernemer-gedagvaard-wegens-verduistering-Anbsp24000-daags-voor-faillissement-/16507/nieuwsbrief

De strekking van het verhaal lijkt mij wel duidelijk.
Zo verspeel je elk krediet of mogelijkheid om goed in gesprek te komen.

De curator heeft de wettelijke bevoegdheid IEDERE transactie en contract (benadelingshandelingen) conform art. 42 te vernietigen en wel maximaal 1 jaar voor de insolventiestaatverklaring (art. 43).

Roept dit vragen bij je op?

Bel ( 0877-843652) of  mail ( office@adeorbedrijfsadvies.nl ) direct voor een eerste gratis spreekuur afspraak.

 

Adeor Bedrijfsadvies